Η εταιρεία Veluda Water Filters  πιστεύει πως η επιτυχία της, εξαρτάται από τη συνεχή παροχή προϊόντων, υψηλής ποιότητας, που ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών της. 
Ο αντικειμενικός στόχος της εταιρείας είναι η κατασκευή, συναρμολόγηση, εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση (χονδρική – λιανική) συστημάτων καθαρισμού νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και των καταναλωτών, σε σχέση με την ποιότητα, προστασία του περιβάλλοντος, υγιεινή & ασφάλεια του τελικού προϊόντος.

Για να το επιτύχει, δεσμεύεται για την διάθεση πόρων και την εφαρμογή διαδικασιών που θα ενισχύουν συνεχώς την κουλτούρα της ασφάλειας των τροφίμων στο προσωπικό της, την προστασία του περιβάλλοντος και της επίτευξης των ποιοτικών στόχων. Υποστηρίζει, ότι υπεύθυνος για την επίτευξη της δέσμευσής της εταιρείας, για την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια των προϊόντος της, είναι ο κάθε εργαζόμενος της, με την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του,  έχοντας ανεπτυγμένη ευαισθητοποίηση για την συμμετοχή του στις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης.

  Οι αρχές της εταιρείας, όσον αφορούν την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση & την ασφάλεια τροφίμων, αποτελούν τα θεμέλια της δέσμευσής της διοίκησης για την επίτευξη των σκοπών των συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001 & ISO 22000.

Η  ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση και ασφάλεια τροφίμων, για την εταιρεία δεν περιορίζεται απλά στην παραγωγή ασφαλών, ανακυκλώσιμων και ποιοτικών προϊόντων. Ασφάλεια, περιβαλλοντική διαχείριση και ποιότητα σημαίνει σεβασμός για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση και κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης δεσμεύεται:

 • στην καθιέρωση, τεκμηρίωση και τήρηση συστήματος Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων,  που αναγνωρίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και περιβαλλοντική διαχείριση σε όλα τα στάδια πριν και μετά τη παραγωγή και διανομή των προϊόντων.
 • στην εφαρμογή της Ελληνικής,  Κοινοτικής Νομοθεσίας  και Νομοθεσίας Τρίτων Χωρών για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας των προϊόντων και των κανόνων καλής βιομηχανικής πρακτικής 
 • στην κατασκευή, συναρμολόγηση, εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση προϊόντων ποιότητας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των καταναλωτών, τη βιωσιμότητα της εταιρείας και τις περιβαλλοντικές ευθύνες και αρμοδιότητες του προσωπικού
 • στην παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας, καθώς και στο ηθικό εμπόριο, στην υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος 
 • στην καθιέρωση στρατηγικών για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας στις ετήσιες διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού
 • στη θέσπιση ετήσιων στόχων ασφάλειας και ποιότητας τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο για όλες τις δραστηριότητες μας, καθώς και για τη βιωσιμότητα της εταιρείας 
 • στην γνωστοποίηση των στρατηγικών μας και των επιδόσεων μας στην ασφάλεια του περιβάλλοντος, των τροφίμων και την επίτευξης της ποιότητας  σε όλους τους συνεργάτες καθώς και σε βασικά εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
 • στη διασφάλιση της συνέχισης των επιδόσεών μας σε θέματα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000 / ISO 9001 / ISO 14001. 
 • στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με μισθούς, ώρες εργασίας, περιβάλλον εργασίας και διάθεση πόρων
 • σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης
 • σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και στη μη απασχόληση παιδιών
 • στη επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης που χρησιμοποιούμε μέσω εσωτερικών, αλλά και εξωτερικών διαδικασιών ελέγχου αναγνωρισμένων από Διεθνή Πρότυπα και εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας με τους εκάστοτε φορείς,
 • στην προσπάθεια μας, να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας, αισθάνονται την ίδια δέσμευση για την ασφάλεια, περιβαλλοντική διαχείρισης και την ποιότητα των προϊόντων και παρακολουθούν τα υλικά που παρέχουν με τη βοήθεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εισερχομένων προϊόντων
 • στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της, που αφορούν όλες τις διεργασίες της επιχείρησης και έχουν κοινοποιηθεί στα αντίστοιχα τμήματα (Οικονομικό Πωλήσεις – Προμηθειών – Αποθήκης – Παραγωγής, κοκ)  και στο σύνολο του προσωπικού.

Η προσήλωση της εταιρείας στην διαχείριση ποιότητας, περιβαλλοντικών απαιτήσεων και ασφάλειας τροφίμων,  σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της, αποτελεί δέσμευση της διοίκησης και όλων των εργαζομένων και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους εργασίας. 

Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχο της, η εταιρεία, έχει καθορίσει σύστημα σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων της και έχει οργανώσει τη διαχείριση των πόρων τους (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, υλικά, παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, κα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τουs όρους των προτύπων ISO 14001 / ISO 22000 / ISO 9001.