Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την γεύση του νερού είναι η ηλεκτρική του αγωγιμότητα.

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα, όπως δηλώνει και το όνομα αυτής της ιδιότητας των υγρών διαλυμάτων, εκφράζει τον βαθμό ευκολίας διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα απ' αυτά. Η μονάδα μέτρησης της αγωγιμότητας ονομάζεται Siemens (S) και συνήθως χρησιμοποιείται το υποπολλαπλάσιο 'μS' όταν αναφερόμαστε σε μέτρηση αυτής. Το όργανο που μετράει την ηλεκτρική αγωγιμότητα λέγεται αγωγιμόμετρο. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι η μέτρηση αγωγιμότητας συνοδεύεται από την θερμοκρασία του διαλύματος, καθώς αυτή ενδέχεται να αλλάξει με την μεταβολή της θερμοκρασίας.

Το νερό στην καθαρή του μορφή Η2Ο δεν είναι ηλεκτρικά αγώγιμο. Ο εμπλουτισμός του νερού με πολυάριθμα στοιχεία κατά την αλληλεπίδραση του με το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον, του προσδίδει ηλετροαγώγιμες ιδιότητες. Δηλαδή, αν μετρήσετε το βρόχινο ή το αποσταγμένο νερό θα διαπιστώσετε ότι η αγωγιμότητα του θα είναι μικρότερη των 50 μS.

Στην περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει ένα σύστημα φίλτρανσης νερού, καλό θα ήταν να ελέγχετε περιστασιακά με ένα αγωγιμόμετρο τα επίπεδα της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού προκειμένου να είναι 100 μS - 300 μS.

Για να επαληθεύσετε την σωστή λειτουργία του αγωγιμόμετρου μπορείτε να προμηθευτείτε διαλύματα με συγκεκριμένη αγωγιμότητα.  Έτσι αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της τιμής που βλέπετε στο όργανό και αυτής στην ετικέτα του διαλύματος ελέγχου, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ρύθμισης του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ώστε αυτές οι δυο τιμές να ταυτίζονται.